RSS Feed

Deklaracja dostępności strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach

21 września 2020 by admin

Wstęp Deklaracji Dostępności strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach

Gminna Biblioteka Publiczna w Sarnakach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2011-11-09. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-21.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Artur Supruniuk, informatyk@sarnaki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 83 359 91 98. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Sarnakach ul. Berka Joselewicza 3, 08 – 220 Sarnaki

Do budynku prowadzi wejście od ul. Kolejowej (wejście główne). Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia od ul. Kolejowej znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście główne. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy biblioteki.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia w bibliotece. W budynku nie ma windy.

W przypadku niemożliwości dotarcia interesanta do budynku biblioteki istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze Urzędu Gminy Sarnaki, do którego przejście jest zapewnione poprzez wewnętrzne drzwi otwierane wyłącznie od strony biblioteki.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na spory ruch samochodowy, należy zachować szczególną ostrożność.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Deklaracja o poprawieniu obecnej sytuacji

Strona internetowa będzie monitorowana pod względem dostępności elektronicznej i zostanie w pełni dostosowana do zmieniających się wymagań prawnych.


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.