RSS Feed

Posts Tagged ‘współpraca z organizacjami pozarządowymi’

 1. Nabór wniosków do programu Partnerstwo publiczno – społeczne

  3 listopada, 2015 by admin

  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór wniosków do programu Partnerstwo publiczno-społeczne na rok 2016. Celem programu jest aktywizacja  lokalnej  społeczności  wokół  biblioteki publicznej jako ważnej instytucji kultury w gminie oraz wzmocnienie znaczenia biblioteki jako miejsca integracji życia społeczności lokalnej.

  Ważna informacja: o dofinansowanie w ramach priorytetu  mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które nawiążą współpracę  z biblioteką publiczną, działającą jako samorządowa instytucja kultury – gminna biblioteka publiczna będąca samodzielną instytucją kultury lub gminna instytucja kultury w skład której wchodzą biblioteki publiczne, dla której organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska, gmina miejska, starostwo powiatowe, samorząd województwa, czyli wszystkie biblioteki publiczne, bez żadnych ograniczeń.

  W  ramach  priorytetu  można  ubiegać  się  o  dofinansowanie  zadań  integrujących biblioteki i społeczności lokalne, przy czym każde zadanie musi zawierać trzy poniższe elementy:
  – zorganizowanie i prowadzenie wolontariatu na rzecz biblioteki;
  – zorganizowanie i przeprowadzenie w ciągu roku co najmniej sześciu spójnych ze sobą działań aktywizujących lokalną społeczność wokół biblioteki;
  – zorganizowanie    i    przeprowadzenie    jednego,    jednodniowego    wydarzenia promującego bibliotekę wśród członków lokalnej społeczność („święto biblioteki”).

  Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł, a maksymalna 30 000 zł, a wnioskowane  dofinansowanie  nie  może  przekraczać 90% budżetu  przedstawionego we wniosku.

  W  ramach  priorytetu  przewiduje  się  przeprowadzenie  dwóch  naborów  wniosków  w terminach do 30 listopada 2015 roku oraz do 31 marca 2016 roku. Dla  prawidłowego  złożenia  wniosku  obowiązkowe  jest  posiadanie  konta  w Elektronicznym  Biurze  Obsługi  Interesanta  (EBOI),  dostępnym  pod  adresem https://esp.mkidn.gov.pl/  

  Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 16  listopada  2015  r. bądź do 16  marca  2016  r.  są  informowani  przez  instytucję  zarządzającą    o  stwierdzeniu  we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych.
  Informacje telefoniczne dotyczące priorytetu są udzielane w godzinach 10:00 – 14:00 przez panią Annę Tusiewicz – 12 6171 909, kom. 694 267 776 atusiewicz@instytutksiazki.pl.

  Więcej informacji: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2016/promocja-literatury-i-czytelnictwa/partnerstwo-publiczno-spoleczne.php