RSS Feed

UCHWAŁA Nr V/22/2015 RADY GMINY W SARNAKACH

23 lutego 2015 by admin

      z dnia 06 lutego 2015 roku
w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1980 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zmianami) Rada Gminy w Sarnakach uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zamierza się zlikwidować wchodzącą w skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach Filię biblioteczną w Starych Mierzwicach.

2. Po upływie terminu określonego w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach dokonane zostaną zmiany w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach w części dotyczącej zakresu działalności filii, o której mowa w ust. 1.

§ 2

Uzasadnienie zamiaru likwidacji Filii bibliotecznej w Starych Mierzwicach stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sarnaki, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach i jej filii.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Korbut

_______________________________________________________________________________

 

Załącznik do uchwały Nr V/22/2015 Rady Gminy
w Sarnakach z dnia 06 lutego 2015 roku

U Z A S A D N I E N I E

Filia biblioteczna w Starych Mierzwicach do 2001 roku mieściła się w budynku poszkolnym. Po dokonaniu sprzedaży tego obiektu biblioteka pozbawiona została swojej siedziby. Na dalszą działalność Filii lokal udostępniła nieodpłatnie prywatna osoba. Było to pomieszczenie ok. 6 m2, które niestety nie pomieściło całego dotychczasowego wyposażenia i księgozbioru. Wobec powyższego część regałów i księgozbioru przekazano do bibliotek szkolnych oraz biblioteki szpitalnej w Siedlcach. W placówce pozostało 2965 woluminów. Od 2001 r. do biblioteki nie dokupowano nowości i nie prenumerowano czasopism. Większość czytelników zaczęła korzystać z usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach. W Starych Mierzwicach nie ma szkoły, dzieci dojeżdżają do Sarnak, gdzie mogą wypożyczać książki, w dobrze zaopatrzonej w nowości, bibliotece gminnej oraz bibliotece szkolnej. Filia w Starych Mierzwicach czynna jest tylko jeden dzień w tygodniu. Według danych na koniec 2014 roku z jej usług skorzystało 69 czytelników, odnotowano 240 odwiedzin w ciągu całego roku. Dla porównania GBP w Sarnakach takie wyniki osiąga w ciągu 2 tygodni. Wobec powyższego niecelowe jest dalsze utrzymywanie filii w Mierzwicach i dlatego opracowany został projekt niniejszej uchwały. Znaczna część księgozbioru kwalifikuje się na makulaturę, pozostałe książki oraz regały, po likwidacji filii, planuje się przekazać szkołom.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Korbut

 


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.